Rihat Minda


Saturday, 8 August 2009


Menegakkan Kembali Khilafah IslamiyyahMenegakkan kembali khilafah Islamiyyah merupakan kewajiban syar'ie bagi seluruh kaum muslimin. Alasan-alasan mengapa kaum muslimin wajib berjuang menegakkan kembali khilafah Islam adalah sebagai berikut.

1. Perintah untuk mentaati pemimpin. Al-Qur'an dalam banyak ayat telah mewajibkan kaum muslim untuk mentaati seorang pemimpin (ulil amri). Allah swt berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri (pemimpin) diantara kamu…" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).
Ibnu `Athiyyah menyatakan bahawa ayat ini merupakan perintah untuk taat kepada Allah, RasulNya dan para penguasa. Pendapat ini dipegang oleh jumhur para `ulama: Abu Hurairah, Ibnu `Abbas, Ibnu Zaid dan lain sebagainya (Ibnu `Athiyyah, al-Muharrir al-Wajiiz, juz 4/hal. 158). Yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah khalifah atau imam.

Ali Ash-Shabuni menyatakan bahawa ayat ini merupakan perintah untuk mentaati penguasa (khalifah) mukmin yang selalu berpegang teguh kepada syariat Allah swt. Sebab, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah swt (Ali Ash-Shabuniy, Shafwaat al-Tafaasir, juz I/285).

Meskipun manthuq ayat ini berisikan perintah untuk mentaati pemimpin, namun ayat di atas menyiratkan dengan jelas kewajipan untuk mengangkat seorang pemimpin (khalifah). Pengertian semacam ini dapat difahami dengan memperhatikan dalalah iltizam yang melekat pada ayat tersebut (Lihat Taqiyyuddin Al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz III/173-176; bandingkan pula dengan Imam Syaukani, Irsyadul Fuhul ila Tahqiiq al-Haq min `Ilm Al-Ushul; al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushul al-Ahkaam). Perintah untuk taat kepada penguasa sekaligus merupakan perintah untuk mengangkat seorang pemimpin. Sebab, Allah swt tidak mungkin memerintahkan untuk mentaati pemimpin sementara itu pemimpinnya tidak ada atau belum diangkat. Atas dasar itu, ayat ini merupakan dalil wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang pemimpin (khalifah), agar mereka dapat memberikan ketaatan kepada ulil amri. Tanpa mengangkat khalifah (ulil amri) mustahil mereka dapat memberikan ketaatan.

2. Perintah untuk berhukum dengan aturan-aturan Allah swt secara menyeluruh dan sempurna. Allah swt telah berfirman, artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 208).

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan: "Allah swt telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar mengadopsi sistem keyakinan Islam (`aqidah) dan syari'at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu." (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, I/247).

Imam al-Nasafiy menyatakan bahawa, ayat ini merupakan perintah untuk senantiasa berserah diri dan taat kepada Allah swt atau Islam (Imam al-Nasafiy, Madaarik al-Tanzil wa Haqaaiq al-Ta'wiil, I/112).

Imam Qurthubiy menjelaskan bahawa, lafaz "kaaffah" merupakan "haal" dari dhamiir "mu'miniin". Makna "kaaffah" adalah "jamii'an" (Imam Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, III/18).

Diriwayatkan dari Ikrimah bahawa, ayat ini diturunkan pada kes Tsa'labah, `Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah saw agar diberi izin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas.

Imam Thabariy menyatakan: "Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bahagian dari hukum Islam." (Imam Thabariy, Tafsir Thabariy, II/337).

Penerapan syariat Islam hanya akan sempurna dengan adanya institusi Khilafah Islamiyyah. Atas dasar itulah, dengan kewujudan Khilafah Islamiyyah tersebut,maka seluruh hukum dan aturan-aturan Allah dapat diterapkan secara menyeluruh dan sempurna. Tanpa Khilafah, syariat Islam tidak dapat diterapkan secara sempurna. Dari sini pula kita dapat menyimpulkan bahawa hukum menegakkan kembali syariat Islam adalah wajib.

3. Penyatuan dan kesatuan kaum muslimin (Mauqif Bani al-Marjah, Shahwah al-Rajul al-Mariidl, hal. 376). Islam mewajibkan kesatuan dan penyatuan kaum muslimin dan melarang berpecah-belah (tafarruq). Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya: Utsman bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami bahawa Yunus bin Abi Ya'fur telah bercerita kepada kami dari bapanya dari Arfajah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian --sedangkan urusan kamu berada di tangan seorang (khalifah)-- kemudian dia hendak memecah-belah kesatuan jamaah kamu, maka bunuhlah dia."

Dalam hadis ini dituturkan dengan sangat jelas, bahawa kesatuan kaum muslimin (jama'ah muslimin) dikaitkan dengan khalifah. Ertinya, kesatuan kaum muslimin hanya akan tertegak jika telah dibai'at seorang khalifah yang akan memimpin seluruh kaum muslimin. Bahkan, Rasulullah saw mengancam siapa saja yang hendak memecah belah kesatuan kaum muslimin dengan hukuman bunuh.

4. Khilafah akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persengketaan dan perselisihan diantara kaum muslimin dalam masalah apapun akan dapat diselesaikan jika ada pihak yang memutuskan perselisihan tersebut. Khalifah adalah pihak yang secara syar'ie akan menyelesaikan seluruh persengketaan dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah kaedah ushul fiqh disebutkan "Amrul imaam yarfa'u al-khilaf (perintah imam [khalifah] dapat menyelesaikan persengketaan)". (ibid, hal. 376).

5. Banyak riwayat yang menyiratkan wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang khalifah yang akan mengatur urusan mereka.

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya: Zahir bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah bercerita kepada kami, Ishaq berkata telah memberi khabar kepada kami dan Zahir berkata telah bercerita kepada kami Jarir dari A'masy dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin Abdu Rabil Ka'bah berkata: Aku masuk dalam masjid, dan ketika Abdullah bin Amru bin 'Ash duduk di naungan Ka'bah dan manusia mengelilinginya, aku menghampirinya lalu aku duduk di hadapannya, kemudian dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw dalam suatu perjalanan, kemudian kami singgah di suatu tempat persinggahan,......ketika seseorang menyeru untuk solat berjamaah, kami kemudian berkumpul di sekeliling Rasulullah saw. Lalu Rasul bersabda: Sesungguhnya tiada seorang Nabi sebelumku kecuali mereka memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan, dan mengingatkan dari keburukan dari apa diketahuinya bagi mereka. Sampai kemudian Nabi bersabda : Siapa saja yang telah membai'at seorang Imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaknya ia mentaatinya. Jika datang orang lain hendak mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah leher orang itu."

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, berkata Imam Muslim: Muhammad bin Basyar telah bercerita kepada kami bahawa Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami bahawa Syu'bah telah bercerita kepada kami dari Faratul Qazaz dari Abi Hazm berkata: Aku telah mengikuti majlis Abu Hurairah selama lima tahun, dan suatu ketika aku pernah mendengarnya menyampaikan sebuah hadis dari Nabi saw telah bersabda: Dulu Bani Israil selalu diurusi oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, segera digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada lagi Nabi sesudahku, (tetapi) nanti akan muncul banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab: Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja."

6. Ijma' shahabat ra juga menunjukkan dengan jelas kewajiban untuk mengangkat seorang imam (khalifah) bagi kaum muslimin (Ibnu Ishaq meriwayatkan, "Ketika Rasulullah saw wafat, kaum Anshar berpihak kepada Sa'ad bin Ubadah di saqifah Bani Sa'idah, sedangkan Ali bin Abi Thalib bersama Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah menyendiri di rumah Fathimah. Sedangkan kaumMuhajirin berkubu kepada Abu Bakar, Umar dan Usaid bin Hudlair di Bani Abdul Asyhal. Tiba-tiba seseorang mendatangi Abu Bakar dan Umar bin Khaththab dan berkata, "Sesungguhnya kaum Anshar telah berpihak kepada Sa'ad bin Ubadah di saqifah Bani Sa'idah. Jika kamu ada keperluan dengan mereka, segeralah pergi ke tempat mereka, sebelum perkara ini semakin membesar. "Saat itu, jenazah Rasulullah saw belum diurus dan pintu rumah beliau ditutup keluarga beliau." [Ibnu Hisyam, Sirah Ibnu Hisyam]).

Perhatian generasi awal Islam terhadap urusan khilafah dan pengangkatan seorang khalifah sangatlah besar. Sampai-sampai, mereka mendahulukan urusan pengangkatan seorang khalifah dan menunda penguburan jenazah Rasulullah saw. Sebahagian besar diantara mereka menyibukkan diri untuk mengangkat seorang khalifah yang akan memimpin seluruh kaum muslimin. Sedangkan sahabat-sahabat lain yang bertugas mengurusi jenazah Rasulullah saw (Ibnu Ishaq berkata, "Setelah Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah, kaum muslimin mulai mengurus jenazah Rasulullah saw pada hari Selasa. Para sahabat yang memandikan jenazah Rasulullah saw adalah Ali bin Abi Thalib, Al-`Abbas bin Abdul Muthalib, al-Fadl bin `Abbas bin Abdul Muthalib, Qutsam bin al-`Abbas, Usamah bin Zaid bin Haritsah, dan Syuqran mantan budak Rasulullah saw." [Ibnu Hisyam, Sirah Ibnu Hisyam]). Namun demikian sahabat yang mengurusi jenazah Rasulullah saw menunda pengebumian hingga para sahabat yang ada di Saqifah Bani Sa'idah menyelesaikan urusan mereka (mengangkat seorang khalifah).

Semasa di saqifah Bani Sa'idah, kaum Muhajirin dan Anshar saling berhujjah menunjukkan kelebihan mereka. Masing-masing berusaha menyakinkan pihak yang lain bahawa dirinya adalah orang yang lebih berhak menduduki jabatan kekhilafahan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan yang sangat lama,akhirnya pertemuan Saqifah berhasil mengangkat (membai'at) Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah saw. Setelah selesai melakukan pemilihan Khalifah, mereka segera kembali ke kediaman Rasulullah dan segera menyelenggarakan jenazah beliau saw. Waktu itu, jenazah Raulullah saw baru disemayamkan setelah 2 hari tiga malam, yakni setelah pemilihan di Saqifah selesai (Lihat Ibnu Hisyam, Sirah Ibnu Hisyam. Bandingkan juga dengan Taqiyyuddin al-Nabhani, diperluas oleh `Abdul Qadim Zallum, Nidzaam al-Hukmi fi Al-Islaam, hal 75-78).

Peristiwa di atas telah menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian para sahabat terhadap khilafah dan pengangkatan seorang Khalifah. Ijma' sahabat ini membuktikan bahawa kaum muslimin benar-benar diwajibkan untuk mengangkat seorang imam atau Khalifah.

Seluruh hujjah di atas telah menyakinkan diri kita bahawa kewajiban menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah merupakan puncak tertinggi pengabdian seorang muslim kepada Rabbnya. Sebab, dengan tertegaknya Khilafah Islamiyyah hukum Islam dapat diterapkan secara sempurna di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Khilafah Islamiyyah merupakan jaminan bagi tersebarnya risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, sekaligus melenyap dan menghilangkan seluruh kezaliman,kehinaan,ketakutan dan kebodohan, serta terwujudnya kesatuan kaum muslimin dalam bentuk ummatan wahidah.


Atas dasar itu, seorang muslim diharamkan mengabaikan persoalan yang sangat penting ini. Mengabaikan dan menganggap remeh serta melalaikan kewajipan menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah merupakan suatu kemaksiatan dan kejahatan terbesar yang akan diazab oleh Allah swt.


PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KEWAJIPAN MENEGAKKAN KHILAFAH ISLAMIYYAH

a. Ulama-Ulama Salaf

Ulama-ulama generasi awal Islam yang hidup di kurun terbaik telah memberi perhatian yang sangat besar terhadap urusan kekhilafahan. Sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, `Utsman, `Ali ra dan sahabat-sahabat besar lainnya bergegas mengangkat seorang khalifah tatkala khalifah sebelumnya meninggal atau kerana ada sebab-sebab syar'ie lainnya (Lihat Imam Thabariy, Tarikh al-Umam wa al-Muluuk).

Mereka juga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berbicara tentang Khilafah dan Khalifah. Perhatikan riwayat-riwayat berikut ini.

"Sesungguhnya tidak ada Nabi setelah aku, dan akan ada para khalifah, dan banyak (jumlahnya)." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Nabi saw menjawab, "Penuhilah bai'at yang pertama, dan yang pertama. Dan Allah akan bertanya kepada mereka apa-apa yang mereka pimpin." [HR. Muslim].

Para sahabat juga selalu menjaga dan memelihara kewujudan Khilafah Islamiyyah sepanjang hidup mereka. Jika seorang khalifah meninggal, kaum muslimin perlu segera mengangkat khalifah baru, sebagai bentuk manifestasi dari sabda Rasulullah saw, ertinya, "Barangsiapa mati tanpa seorang imam, maka matinya, mati jahiliyyah." [HR. Ahmad].

Mereka juga menuturkan sabda Rasulullah, "Jika kamu menyaksikan seorang khalifah, hendaklah kamu taat, walaupun (ia) memukul punggungmu. Sesungguhnya jika tidak ada khalifah, maka akan terjadi kekacauan." [HR. Thabrani].

`Umar bin Khaththab ra sendiri bahkan memilih sekelompok pemuda yang dipersenjatai dengan pedang untuk mengawasi ahli jawatankuasa pemilihan Khalifah yang dipimpin oleh `Abdurrahman bin `Auf. Beliau ra berpesan kepada pemuda-pemuda tersebut untuk memenggal ahli jawatankuasa jika dalam jangka masa 2 hari 3 malam mereka tidak berhasil mengangkat seorang khalifah. Padahal, anggota ahli jawatankuasa tersebut adalah sahabat-sahabat yang telah dijamin masuk syurga. Namun demikian, tiada seorang sahabat pun yang mengingkari keputusan `Umar ini. Ini menunjukkan bahawa para sahabat rela mempertaruhkan segenap jiwanya untuk mengangkat seorang Imam atau Khalifah ('Abdul Qadim Zallum, Nidzaam al-Hukm fi al-Islaam, hal. 81-82).

Sebahagian sahabat-sahabat setelah zaman khulafaur rasyidin memilih untuk tidak melepaskan dirinya dari penguasa-penguasa fasiq dan zalim demi menjaga keutuhan dan kemashlahatan kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa mereka sangat memperhatikan urusan kekhilafahan dan berusaha menjaganya dengan sepenuh jiwa dan keyakinan. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahawa Ibnu `Umar ra dan majoriti ahlul bait termasuk orang-orang yang tidak menolak untuk membaiat Yazid bin Mua'awiyyah dan mereka tidak pernah membaiat seorangpun setelah mereka menyerahkan ketaatan kepada Yazid (Riwayat ini dituturkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan, "Telah meriwayatkan kepada kami Ismail bin Aliyah; telah meriwayatkan kepada saya Shakhr bin Juwairiyyah, dari Nafi', ia berkata, "Ketika orang-orang berlepas diri dari Yazid bin Muawiyyah, Ibnu `Umar mengumpulkan anak-anak dan sanak keluarganya, kemudian ia berkata, "Saya membaiat lelaki ini (Yazid) atas dasar baiat kepada Allah dan RasulNya." Riwayat ini juga dituturkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Imam Tirmizi menshahihkan hadis ini). Pendapat seperti ini juga dipegang oleh Mohammad bin Hanafiyyah.

Generasi kedua memiliki sikap yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Banyak riwayat menunjukkan betapa besar perhatian mereka terhadap Khilafah Islamiyyah. Perhatian yang sangat besar terhadap urusan pemerintahan ini telah mendorong mereka untuk selalu menjaga dan memelihara kewujudan Khilafah Islamiyah. Mereka tetap taat kepada para khalifah yang telah dibaiat oleh umat selama mana mereka(para khalifah) memerintah dengan hukum-hukum Allah Swt, meskipun keperibadian para Khalifah tersebut buruk.

Generasi kedua, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Mohammad bin Ismail, Mohammad bin Idris, Ahmad bin Nuh, Ishaq bin Raahawiyah, dan lain-lain memberikan perhatian yang sangat besar atas kelangsungan pemerintahan Islam. Mereka memahami bahawa tanpa khalifah, agama ini tidak akan sempurna penerapannya. Untuk itu, mereka lebih memilih untuk memberikan ketaatan kepada Khalifah fajir/zalim, selama mana mereka(para khalifah) masih menerapkan hukum-hukum Allah Swt (Al-Dararu al-Sunniyah fi al-Ajwabah al-Najdiyah, juz 7/hal. 177-178). Sebab, tatkala para Khalifah masih menerapkan hukum Islam, maka kemashlahatannya adalah untuk dirinya dan kaum muslimin. Sedangkan kefasikannya hanya membahayakan dirinya sendiri (Thabaqaat al-Hanaabilah, juz 2/36).

Imam Hasan al-Bashriy dalam kitab al-Sunnah mengatakan, "Siapa saja yang diberi kekuasaan untuk menduduki jabatan Khilafah berdasarkan kesepakatan dari umat (ijma'), dan umat telah redha kepada dirinya, maka ia adalah pemimpin atas kaum mukmin. Tak seorangpun boleh berdiam diri –meskipun semalam saja--, sementara itu ia tidak mengenal imamnya, samada pemimpinnya itu berperilaku baik mahupun buruk…… Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal." (Imam Ahmad menyatakan, "...Siapa saja yang berhasil mengalahkan seorang wali dengan perang (pedang), hingga dirinya diangkat menjadi seorang khalifah dan diberi gelar amirul mukminin, maka tak seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, boleh berdiam diri meskipun semalam, sementara itu ia tidak tahu bahawa orang tersebut adalah seorang Imam, samada orang tersebut baik mahupun fajir/zalim....." Abu Ya'la, al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah, hal.23. Keyakinan seperti ini telah dipegang oleh para ulama salaf. Lihat juga Abu Ya'la, Thabaqaat al-Hanaabilah, juz I/ 241-242).

Dalam kesempatan yang lain, Imam Hasan al-Bashri berkomentar mengenai penguasa-penguasa, "Mereka adalah pihak yang akan menjalankan lima urusan kita; menyelenggarakan solat Jum'at, jama'ah, solat `Ied, menjaga sempadan negara, dan melaksanakan hudud. Demi Allah, agama ini tidak akan sempurna tanpa mereka (penguasa), meskipun mereka suka berbuat dosa dan zalim." (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Adab al-Hasan al-Bashriy, hal. 121. Lihat pula Jaami' al-`Uluum wa al-Hikam, juz 2/117).


b. Ulama-ulama Khalaf Dan Mutaakhirin

Imam Abu Ya'la Mohammad al-Husain Al-Firaiy al-Hanbaliy menyatakan, "Mengangkat khalifah merupakan kewajipan." (Imam Abu Ya'la Mohammad al-Husain Al-Firaiy al-Hanbaliy, Al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah, hal. 19).

Imam Ahmad berkata, "Akan ada fitnah yang sangat besar jika tidak ada imam yang mengurusi urusan masyarakat." (Ibid, hal. 19. Keterangan Imam Ahmad ini terdapat di dalam riwayat Mohammad bin `Auf bin Sufyan al-Himashiy).

Imam Ibnu Taimiyyah berkata, "Harus difahami bahawa wilayat al-naas (mengurus urusan masyarakat –tertegaknya Khilafah Islamiyyah) merupakan kewajipan teragung diantara kewajipan-kewajipan agama yang lain, bahkan agama ini tidak akan tegak tanpa adanya khilafah Islamiyyah." (Imam Ibnu Taimiyyah, al-Siyaasat al-Syar'iyyah. Lihat pada Mauqif Bani al-Marjah, Shahwah al-Rajul al-Maridl, hal. 375).

Imam Mawardiy menyatakan, "Khilafah berkedudukan sebagai wakil nubuwwah….ia juga bertugas menjaga agama dan kehidupan dunia…..ia adalah sistem pemerintahan yang harus ditegakkan berdasarkan ijma'……mengangkat seorang khalifah hukumnya adalah wajib atas jama'ah al-Islamiyyah." (Abu al-A'laa al-Maududiy, Al-Hukumah al-Islamiyyah, al-Mukhtaar al-Islamiy, cet-I, tahun 1977, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ahmad Idris).

Imam Al-Ghazaliy berkata, "Kita tidak mampu menetapkan sesuatu perkara ketika negara tidak lagi memiliki imam dan peradilan telah rosak…" (Imam Al-Ghazali, Ihyaa' `Uluum al-Diin, lihat juga syarahnya oleh Al-Zabidiy, juz 2/233).

Pendapat-pendapat yang sama juga diketengahkan oleh 'ulama-`ulama besar lain semisal, Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Tirmizi, Thabrani dan ashhab al-sunan lainnya; Imam al-Zujaj, Abu Ya'la al-Firaiy, al-Baghawiy, Zamakhsyariy, Ibnu Katsir, Imam al-Baidhawiy, Imam Nawawi, al-Thabariy, Qurthubiy, Ibnu Khaldun, Imam al-Qalqasyandiy, dan lain-lain (Imam Ibnu Mandzur, Lisaan al-`Arab, hal. 26; Imam Qalqasyandiy, Maatsirul al-Inafah fi Ma'aalim al-Khilafah, juz I/16; Imam Zamakhsyariy, Tafsir al-Kasysyaaf, juz 1/hal.209; Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quraan al-`Adzim, juz 1/hal. 70; Imam al-Baidlawiy, Anwaar al-Tanziil wa Asraar al-Ta`wiil, hal. 602; Imam Thabariy, Tharikhal-Umam wa al-Muluuk, juz 3/277; Imam Ibnu Taimiyyah, Minhaaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, juz 1/137-138; Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, juz 2/519; Ibnu `Abd al-Barr, al-Isti'aab fi Ma'rifat al-Ashhaab juz 3/1150 dan Taarikh al-Khulafaa' hal.137-138, dan lain-lain).

Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani, "Menegakkan khilafah Islamiyyah hukumnya fardhu kifayah atas kaum muslimin di seluruh dunia Islam….Menegakkan khilafah sama dengan kewajipan-kewajipan lain yang difardhukan oleh Allah swt…..mengabaikan kewajipan ini adalah kemaksiatan terbesar yang akan dibalas dengan azab yang sangat pedih." (Taqiyyuddin al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz II, hal. 15).

Pendapat-pendapat yang sama juga diketengahkan oleh `ulama-ulama mutaakhirin yang lain, semisal al-Maududi, Abdul Qadim Zallum, Sayyid Quthub, dan lain sebagainya (Bandingkan dengan Mauqif Bani al-Marjah, Shahwah al-Rajul al-Maridl).

Hampir-hampir tidak ada satupun ulama mukhlish yang mengingkari kewajipan untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah, meskipun mereka berbeza pendapat dalam menetapkan kedudukan Khalifah dan metod perjuangan untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyyah. Para ulama sejak generasi awal Islam hingga mutaakhirin tidak pernah berselisih pendapat mengenai kewajipan untuk mengangkat seorang Khalifah atau Imam.

Hanya `ulama-ulama fajir dan fasiq yang menghambakan dirinya kepada orang-orang kafir yang terus berusaha memalingkan umat Islam dari usaha menegakkan Khilafah Islamiyyah, semisal, Ali `Abdul Raziq, Syarif Husain, serta orang-orang yang menyebarkan pemikiran-pemikiran kafir barat atas nama Islam. `Ulama-ulama seperti ini menyebarkan pemikiran-pemikiran rosak yang meracuni kejernihan ajaran Islam.

Dalam lintasan sejarah Islam tidak ada satupun masa dimana kaum muslimin tidak diperintah oleh seorang khalifah. Mereka selalu berusaha mengangkat khalifah, seandainya Khalifah sebelumnya telah meninggal atau diberhentikan kerana sebab-sebab syar'ie lainnya. Tradisi seperti ini tidak pernah terhenti hingga kebodohan melanda sebahagian besar kaum muslimin. Dalam sejarah umat Islam sepanjang pemerintahan Khilafah Islamiyyah,kaum muslimin belum pernah lagi tidak diperintah oleh seorang Khalifah dalam waktu yang lama, kecuali sejak tahun 1924 pasca keruntuhan Khilafah Utsmaniyyah di Turki hingga sekarang ini. Padahal, kesempurnaan dan kelangsungan Islam sangat bergantung kepada sistem pemerintahan yang agung ini.


Apakah Khilafah Islamiyyah Hanya Berumur 30 Tahun dan Selebihnya Kerajaan?

Sebahagian kaum muslimin ada yang berpendapat bahawa masa kekhilafahan hanya berumur 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Mereka mengetengahkan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan ulama-ulama lainnya.

Rasulullah saw bersabda, "Setelah aku, khilafah yang ada pada umatku hanya berumur 30 tahun, setelah itu adalah kerajaan." [HR. Imam Ahmad, Tirmizi, dan Abu Ya'la dengan isnad hasan].

"Khilafah itu hanya berumur 30 tahun dan setelah itu adalah raja-raja, sedangkan para khalifah dan raja-raja berjumlah 12." [HR. Ibnu Hibban].

"Sesungguhnya awal dari agama ini adalah nubuwwah dan rahmat, setelah itu akan tiba masa khilafah dan rahmat, setelah itu akan datang masa raja-raja dan para diktator. Keduanya(masa raja-raja dan diktator) akan membuat kerosakan di tengah-tengah umat. Mereka telah menghalalkan sutera, arak, dan kerosakan. Mereka selalu mendapatkan pertolongan dalam mengerjakan hal-hal tersebut; mereka juga mendapatkan rezeki selama-selamanya, sampai menghadap kepada Allah swt." [HR. Abu Ya'la dan Al-Bazar dengan isnad hasan].

Hadis-hadis inilah yang dijadikan dalil bahawa masa kekhilafahan itu hanya 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Lebih dari itu, mereka juga menyatakan bahawa perjuangan menegakkan Khilafah Islamiyyah hanyalah perjuangan kosong dan khayalan. Sebab, Rasulullah saw telah menyatakan dengan sangat jelas bahawa masa kekhilafahan itu hanya berumur 30 tahun. Walhasil, kekhilafahan tidak mungkin berdiri meskipun diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam. Kalau pun pemerintahan Islam berdiri bentuknya tidak khilafah akan tetapi kerajaan.

Lalu, apakah benar bahawa hadis-hadis di atas dalalahnya menunjukkan bahawa umur khilafah Islamiyyah itu hanya 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan?

Untuk menjawab pendapat-pendapat ini kita perlu menjelaskan satu persatu maksud dari hadis-hadis di atas.


HADITS PERTAMA

Kata khilafah yang tercantum dalam hadis pertama maknanya adalah khilafah nubuwwah, bukan khilafah secara mutlak.

Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fath al-Bariy berkata, "Yang dimaksud dengan khilafah pada hadis ini adalah khilafah al-Nubuwwah (khilafah yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip nubuwwah), sedangkan Mu'awiyyah dan khalifah-khalifah setelahnya menjalankan pemerintahan layaknya raja-raja. Akan tetapi mereka tetap dinamakan sebagai khalifah." Pengertian seperti ini diperkuat oleh sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Abu Dawud, "Khilafah Nubuwwah itu berumur 30 tahun." [HR. Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud no.4646, 4647].

Yang dimaksud khilafah Nubuwwah di sini adalah empat khulafaur Rasyidin; Abu Bakar, `Umar , `Utsman, dan Ali Bin Thalib. Mereka adalah para khalifah yang menjalankan roda pemerintahan seperti Rasulullah saw. Mereka tidak hanya berkedudukan sebagai penguasa, akan tetapi secara langsung benar-benar seperti Rasulullah saw dalam mengatur urusan pemerintahan. Sedangkan kebanyakan khalifah-khalifah dari dinasti Umayyah, `Abbasiyyah dan `Utsmaniyyah banyak yang tidak menjalankan roda pemerintahan seperti halnya Rasulullah saw, namun demikian mereka tetap disebut sebagai amirul mukminin atau khalifah.

Ada diantara mereka yang dikategorikan sebagai khulafaur rasyidin, yakni Umar bin `Abdul `Aziz yang dibaiat pada bulan Safar tahun 99 H. Diantara mereka yang menjalankan roda pemerintahan hampir-hampir dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw, misalnya Al-Dzahir bi Amrillah yang dibaiat pada tahun 622 H. Ibnu Atsir menuturkan, "Ketika Al-Dzahir diangkat menjadi khalifah, keadilan dan kebaikan telah terlihat di mana-mana seperti pada masa khalifah dua Umar (Umar bin Khaththab dan Ibnu Umar). Seandainya dikatakan, "Dirinya tidak ubahnya dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka ini adalah perkataan yang baik."

Para Khalifah pada masa-masa berikutnya meskipun tak ubahnya seorang raja, akan tetapi mereka tetap menjalankan roda pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islamiyyah. Mereka tidak pernah menggunakan sistem kerajaan, kesultanan mahupun sistem lainnya. Walaupun kaum muslimin berada pada masa-masa kemunduran dan kerosakan, namun mereka tetap menjalankan roda pemerintahan mengikut sistem kekhilafahan bukan dengan sistem pemerintahan yang lain. Walhasil, tidak benar jika dinyatakan bahawa umur Khilafah Islamiyyah itu hanya 30 tahun. Yang benar adalah, sistem kekhilafahan tetap ditegakkan oleh penguasa-penguasa Islam hingga tahun 1924 M.


HADITS KEDUA & KETIGA

Kata "al-muluuk"(raja-raja) dalam hadis di atas bermakna adalah, "Sebahagian tingkah laku dari para khalifah itu sama dengan raja-raja." Hadis di atas sama sekali tidak memberikan erti bahawa mereka adalah raja secara mutlak, akan tetapi hanya menunjukkan bahawa para khalifah itu dalam hal-hal tertentu bertingkah laku seperti seorang raja. Fakta sejarah telah menunjukkan pengertian seperti ini. Sebab, para khalifah dinasti `Abbasiyyah, Umayyah, dan `Utsmaniyyah tidak pernah berusaha menghancurkan sistem kekhilafahan, atau menggantinya dengan sistem kerajaan. Mereka tetap berpegang teguh dengan sistem kekhilafahan, meskipun sebahagian perilaku mereka seperti seorang raja.

Meskipun kebanyakan khalifah pada masa dinasti `Abbasiyyah, Umayyah, dan `Utsmaniyyah ditunjuk(yakni dipilih sendiri oleh khalifah sebelumnya) selagi khalifah sebelumnya masih hidup dan memerintah, akan tetapi proses pengangkatan khalifah tetap dilakukan dengan cara baiat oleh seluruh kaum muslimin; bukan dengan putera mahkota (wilayat al-`ahdi).

Makna yang ditunjuk oleh frasa "dan setelah itu adalah raja-raja" adalah makna bahasa, bukan makna istilah. Dengan kata lain, erti dari frasa tersebut adalah "raja dan sultan" bukan sistem kerajaan dan kesultanan. Atas dasar itu, dalam hadis-hadis yang lain dinyatakan bahawa mereka adalah seorang penguasa (khalifah) yang memerintah kaum muslimin dengan sistem khilafah. Dituturkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah saw bersabda, "Setelah aku akan ada para khalifah yang berbuat sebagaimana yang mereka ketahui dan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Setelah mereka berlalu, akan ada para khalifah yang berbuat tidak atas dasar apa yang diketahuinya dan mengerjakan sesuatu tidak atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Siapa saja yang ingkar maka ia terbebas dari dosa, dan barangsiapa berlepas diri maka ia akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang redha dan mengikuti mereka maka ia berdosa."

Penjelasan di atas sudah cukup untuk menggugurkan pendapat yang menyatakan bahawa sistem khilafah Islamiyyah hanya berumur 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Hadis-hadis yang mereka ketengahkan sama sekali tidak menunjukkan makna tersebut. Sistem khilafah Islamiyyah tetap berlangsung dan terus dipertahankan di sepanjang sejarah Islam, hingga tahun 1924 M. Meskipun sebahagian besar khalifah dinasti `Abbasiyyah, Umayyah, dan `Utsmaniyyah bertingkah laku seperti seorang raja, namun mereka tetap konsisten dengan sistem pemerintahan yang telah digariskan oleh Rasulullah saw, yakni khilafah Islamiyyah.

Tugas kita sekarang adalah berjuang untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyyah sesuai dengan manhaj Rasulullah saw. Sebab, tertegaknya khilafah merupakan pra syarat bagi tersempurnanya penerapan agama Islam. Tidak ada Islam tanpa syariah, dan tidak ada syariah tanpa khilafah Islamiyyah.

08 ogos 2009

Kecelakaan zina

Oleh : mohd fadil

“Dan orang-orang yang tidak menyeru ALLAH beserta Tuhan yang lain, dan tidak membunuh akan suatu diri, kecuali dengan haknya (hukumbunuh) dan tidak pula berzina. Barang siapa berbuat semacam itu, bertemulah dia dengan dosa” (al-Furqan;68)

“Hai sekelian orang, jauhilah oleh mu akan zina, kerana zina menimbulkan 6 kecelakaan. Ada pun yang 3 di dunia, dan 3 pula di akhirat, iaitu menjatuhkan harga peribadi, menyebabkan miskin dan mengurangi umur, dan 3 di akhirat ialah kebencian Tuhan, keburukan perhitungan dan azab siksa neraka.

(Hadith riwayat Huzaifah.)

Sejak dari syariat Nabi Musa adalah zina dilarang keras, dan jika Nabi Isa Almasih sendiri pun memandang berat perkara zina, sehingga beliau berpesan pada murid-muridnya kalau matamu telah terlanjur berzina yaitu pandanganmu kepada perempuan kerana syahwatmu, lebih baik di korek mata itu.

“ Janganlah didekati zina, kerana dia sangat keji dan jalan yang amat jahat (al-Isra’;32)

“ Orang laki-laki penzina, yang di nikahinya ialah perempuan penzina pula atau perempuan musyrik. Perempuan penzina jodohnya ialah laki-laki penzina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman”

(Surah an-Nur;ayat 3)

Lelaki yang beriman hanya mencari jodoh orang perempuan beriman, begitu juga orang perempuan, agar sama-sama menuntut hidup baru yang diredhai ALLAH, kerana kehidupan berumah tangga bukanlah didasarkan kepada apa yang disebut di zaman sekarang “ dasar cinta” melainkan kepada dasar yang telah tinggi dan mulia yaitu amanah ALLAH.

Sabda Rasulullah yang bermaksud;

“Berwasiat-wasiatlah kamu terhadap perempuan dengan sebaik-baiknya kerana kamu mengambilnya jadi isteri ialah sebagai amanah dari ALLAH dan barulah halal kehormatannya bagi kamu, setelah dihalalkan dengan kalimah ALLAH”

(Hadith Bukhari&Muslim)

Berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, iaitu tidak dapat disahkan dengan nikah. Tidaklah di perhitungkan sukakah kedua belah pehak atau tidaksuka, walau pun pehak yang seorang memaksa atau memperkosa atas pehak lain. Perzinaan menurut yang ditentukan oleh islam itu ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah, walau pun suka sama suka. Mengapa islam sekeras itu menghukum orang yang berzina? Atau bersalah, ini adalah kerana untuk emelihara dan menjaga kehormatan dan harga diri.

Untuk memelihara kehormatan, hendaklah bubungan lelaki dan perempuan dengan nikah. Dilarang berzina, dizaman pemerintah Khalifah Ali bin Abu Thalib pernah dilakukan hukuman bakar atas orang yang bersetubuh sejenis (liwat) yaitu laki-laki menyetubuhi laki-laki atau perempuan sesama perempuan.Dan pernah juga dijatuhkan hukuman bunuh atas orang yang tertangkap menyetubuhi binatang.

Kecelakaan zina
Hadith :
Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:” Sesungguhnya tujuh petala langit dan bumi sama mengutuk orang yang selalu berzina dan bau kemaluan pelacur di dalam neraka dapat mengganggu ahli neraka kerana sangat busuknya. ”

Riwayat al-Bazzar

Huraian
i) Di antara sifat orang-orang mukmin yang sebenar adalah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina kerana zina adalah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar (al-kaba'ir) di samping menyekutukan Allah, meminum minuman keras, berjudi, mencuri dan membunuh.

ii) "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al-Israa': 32) Larangan zina yang digunakan di dalam al-Quran ini iaitu ''Janganlah kamu mendekati zina, bukan ''Janganlah melakukan zina'' mempunyai makna yang sangat mendalam iaitu bukan hanya perzinaan sahaja dilarang, tetapi segala-gala yang menjadi pintu ke arah itu adalah dilarang sama sekali seperti memandang aurat wanita, mendengar perkara yang boleh menaikkan nafsu seperti kelunakan suara (rayuan atau pujukan), bergaul bebas antara lelaki dan wanita, berdua-duaan dengan orang yang bukan muhrim dan sebagainya.

iii) Etika berpakaian juga harus dititikberatkan di mana pakaian seorang muslimah itu wajib memenuhi fungsi dasarnya iaitu menghindarkan seseorang dari dorongan berahi kerana jika aurat tidak ditutup dengan sempurna ia akan mengundang berlakunya kejadian rogol atau perbuatan zina yang boleh merosakkan maruah individu yang terlibat.

iv) Hari ini seakan menjadi “trend”, kebanyakan pakaian yang dipakai oleh golongan muda (ada juga yang telah berumur) terlalu pendek, ketat dan nipis Fenomena seperti ini patut dicegah demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

v) Segala-saluran yang dikira boleh membawa manusia kepada perzinaan seperti rumah-rumah pelacuran, disko-disko, rumah-rumah urut dan sebagainya hendaklah dicegah ditutup keseluruhannya. Jika tidak akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini.

Friday, 7 August 2009

07 ogos 2009

MOHON SEBARKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA ISLAM KITA

Oleh : mamat tamam

PENTING !

Mohon agar pesan ini dapat disebarkan kepada seluruh Saudaramu se-iman !!!

Jika tidak...maka seluruh Muslim di dunia bisa saja mendapatkan informasi yang salah dan keliru tentang Islam, untuk itu dimohon agar dapat menyebarkan pesan ini segera setelah membacanya.

Waspadalah terhadap website di bawah ini:

1. www.answering-islam.org

2. www.aboutislam.com

3. www.thequran.com

4. www.allahassurance.com

Situs-situs tersebut telah sengaja dibuat oleh kaum Yahudi yang senantiasa gencar menyebarkan pemahaman yang salah tentang Al-Qur'an, Hadits dan Islam

Sekali lagi, mohon agar pesan ini dapat disebarkan kepada seluruh saudara Muslim di dunia.

Selalu waspada dan jeli terhadap semua sumber informasi tentang Islam yang ada di beberapa Islamic Website, meskipun kelihatannya sungguh meyakinkan.

Mohon agar pesan ini dapat disebarkan kepada seluruh Saudaramu se-iman !!!

Jika tidak...maka seluruh Muslim di dunia bisa saja mendapatkan informasi yang salah dan keliru tentang Islam, untuk itu dimohon agar dapat menyebarkan pesan ini segera setelah membacanya.

1. KULIAH UMUM SELEPAS MAGHRIB

InsyaAllah akan di sampaikan oleh: Dato' Dr Harun Din
Pada: 9/8/2009- Ahad
Tempat: Masjid Nurul Iman Serendah,

2. KULIAH SUBOH

InsyaAllah akan disampaikan oleh: Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man
Pada: 9/8/2009- Ahad
Tempat: Surau As Syakirin, Tamn Sri Jenaris, Kajang, Selangor

3. FORUM PERDANA SEMPENA KEDATANGAN RAMADHAN

Pada: 12/9/2009- Rabu
Selepas Maghrib
Tempat: Surau Saujana Impian, Kajang, Selangor

Ahli Penal:

Dr Azhar Yaakob
Dr Zulkifli Mohamad
Ust. Kamal Ashaari

4. KULIAH MAGHRIB

InsyaAllah akan diadakan pada: 16/8/2009- Ahad
Tempat: Surau Al Ehsan, Tmn Sri Haneco, Semenyih
Penceramah: Ust. Dr Ridhuan Tee AbdullahMuslimin & Muslimat Diemput Hadir Beramai- ramai

Thursday, 6 August 2009

PAKAR PERUBATAN BARAT AKUI MUDHARAT ARAK


PAKAR PERUBATAN BARAT AKUI MUDHARAT ARAK

Pengharaman arak dalam Al-Quran dan As-sunnah amat jelas. Dari sabdaan Nabi, arak disifatkan sebagai ibu segala kemungkaran.

Sabda Nabi SAW;

الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً ، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية

Maksudnya;
“Arak adalah ibu segala kemungkaran. Barangsiapa yang meminumnya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika dia mati dalam keadaan perutnya dipenuhi dengan arak, maka dia mati sebagai mati jahiliyyah
[1]

Pengharaman terhadap arak sampai satu tahap, di saat keperluan untuk dijadikan ubat pun dilarang sama sekali. Perkara ini ditegaskan sendiri oleh baginda SAW dengan sabda Nabi;

إنه ليس بدواء ولكنه داء

Maksudnya;
“Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan ubat
[2]

Justeru, arak adalah minuman yang dilarang keras dalam Islam. Larangan terhadap arak, bukan sekadar termaktub dalam Al-Quran dan As-sunnah, malah dari sudut sains, telah terbukti bahawa arak tidak mampu untuk dijadikan ubat.

Seorang pakar sains dari British Medical Association bernama Dr Hegntom berkata;

“aku tidak pernah berjumpa satu pun penyakit yang boleh diubati dengan arak”

Kenyataan Dr Hegntom ini disokong oleh ramai pengkaji-pengkaji sains yang lain, seperti Dr. Johnson Dr. John Hill dan Dr Maarts Henry. (sila klik)

Kajian ini berlaku kini, tetapi hakikat kemudharatan yang wujud pada arak telah diakui sendiri oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu dengan sabda Nabi SAW;

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها

Maksudnya;
“sesungguhnya Allah tidak menjadikan ubat umatku pada perkara yang Allah haramkannya
[3]

ARAK IBU MAKSIAT

Imam An-Nasai ada meriwayatkan daripada Osman suatu hari bercerita;

“hindarilah diri kamu dari arak, kerana ia adalah ibu segala maksiat. Seorang lelaki telah diberi pilih untuk melakukan tiga perkara, iaitu berzina, membunuh seorang bayi dan meminum arak. Memandangkan membunuh adalah sesuatu yang berat, begitujuga berzina, menyebabkan lelaki itu memilih untuk minum arak. Apabila dia minum arak, ternyata dia mabuk. Sedang dia mabuk, dia melihat perempuan tadi dalam keadaan mengghairahkan, menyebabkan dia pun berzina dengan perempuan tersebut. Sedang dia berzina, kedengaran suara bayi yang sedang menangis, menyebabkan lelaki tersebut rasa terganggu, lalu membunuh bayi tersebut
[4]

Dari kisah ini, jelas bahawa arak adalah ibu segala maksiat. Disebabkan arak yang diminum, menyebabkan dia telah melakukan maksiat yang lain, iaitu berzina dan membunuh.

Sekian

Wallahu ‘Alam

Al-Bakistani
Ustaz_bakistani@yahoo.com

Khamis, 2009 Ogos 06

BIJAKSANA NABI PERTAHANKAN PRINSIP DALAM PERJANJIAN AL-HUDAIBIYYAH


BIJAKSANA NABI PERTAHANKAN PRINSIP DALAM PERJANJIAN AL-HUDAIBIYYAH

Perjanjian Al-Hudaibiyyah adalah satu perjanjian yang dimetrai sendiri oleh Nabi SAW. semasa perjanjian di lakukan, banyak perkara yang ditoleransikan oleh Nabi SAW sehingga mendapat tentangan dari sebilangan besar dari kalangan para sahabat.

Pun begitu, menyebabkan baginda SAW memandang akan maslahah Islam di masa akan datang, disamping menilai peluang dakwah di makkah akan terbuka dengan perjanjian tersebut, menyebabkan Nabi SAW mengambil sikap yang mengalah dalam banyak perkara yang disifatkan sebagai prinsip.

Dalam perjanjian tersbeut, termaktub satu janji bahawa mana-mana tawanan makkah yang beragama Islam terlepas ke Madinah, maka hendaklah tawanan tersebut dihantar balik ke Makkah.

Dalam sirah, dinyatakan seorang tawanan makkah bernama Abu Basir telah terlepas ke Madinah. di Madinah, beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan. Berjayanya Abu basir sampai ke Madinah sampai kepada pengetahuan kuffar Makkah, menyebabkan dua orang besar Makkah; Al-Akhnas As-Saqafi dan Al-Azhar telah menulis surat minta agar disempurnakan perjanjian yang dimetrai dalam perjanjian al-hudaibiyyah.

Apabila mendapat surat tersebut, Rasulullah SAW telah memanggil Abu Basir dan menyuruh agar beliau kembali ke Makkah. Suruhan Baginda SAW itu mendapat tentangan dari sebilangan besar para sahabat, lebih-lebih lagi Abu Basir sendiri menyebut;

“mereka akan memurtadkan aku wahai pesuruh Allah”.

Rasulullah SAW menjawab;

”mudah-mudahan Allah menjadikan kamu dan orang yang bersama kamu mendapat pembelaan dan pertolongan dari Allah”

Jawapan Rasulullah SAW itu menyebabkan Abu Basir akur
[1].

Dari kisah yang diungkapkan, kita dapat melihat, bagaimana toleransinya Nabi SAW dalam mengadakan perjanjian Al-Hudaibiyyah, waimma mendapat tentangan dari sebilangan besar dari para sahabat dalam mempertahankan Prinsip islam.

apa yang pasti, tujuan Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut adalah kerana Baginda melihat maslahah yang lebih besar kepada Islam untuk di masa akan datang. Waimma sekarang nampak seakan-akan rugi, tetapi sebenarnya ia memberikan kemenangan Islam yang gemilang di masa akan datang.

Dengan kebijaksanaan Nabi SAW dalam melakukan perjanjian Al-Hudaibiyyah, menyebabkan 10 tahun kemudian, islam telah berjaya menguasai Makkah dengan jayanya. Perkara ini diakui sendiri oleh Allah menerusi firman-Nya;

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Maksudnya;
”Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)”

(Surah Al-Fath : 18)

Justeru, bagaimana pula kita dalam mempertahankan prinsip???

Sekian

Wallahu ’Alam

Al-Bakistani
Ustaz_bakistani@yahoo.com

Surat Ku Li kepada Nik Aziz Pasal Tuntutan Royalti Minyak Kelantan

TRH/U/Phb/Kel/18 Bh.9

30hb Julai, 2009.

8hb Sya’ban, 1430.

Y.A.B. Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat,

Menteri Besar Kelantan,

Pejabat Menteri Besar,

Blok 1, Tingkat 1,

Kota Darulnaim,

15503 Kota Bharu,

KELANTAN. Dengan tangan/Fax No.09-7442748

Bismillahirrahmanirrahim.

Y. A. B. Dato,

TUNTUTAN ROYALTI MINYAK KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Saya panjatkan do’a ke Hadrat Allah S.W.T. agar Y.A.B. Dato’ berada dalam keadaan sihat walafiat.

Sukacita saya maklumkan bahawa surat Y.A.B. Dato’ yang bertarikh 15 Julai, 2009, yang disampaikan kepada saya oleh Y.B. Dato’ Hj. Husam Musa pada hari Jumaat, 17 Julai, 2009, telah selamat saya terima dan diucapkan berbanyak-banyak terima kasih.

Apabila Malaysia ditubuhkan dalam tahun 1963, bidang kuasa (jurisdiction) ke atas luar pantai Malaysia di antara Negeri dan Persekutuan tidak ditentukan untuk negeri-negeri Sabah, Sarawak dan Singapura oleh kerana Malaysia ditubuhkan dalam suasana di mana kita telah diancam oleh negara tetangga. Ini menyebabkan Kerajaan Negeri Sarawak telah mempertikaikan hak bidang kuasa Kerajaan Persekutuan ke atas luar pantai Malaysia di perairan Sarawak. Nasib baik dengan adanya Akta Kemajuan Petroliam 1974 pertikaian ini telah dapat diselesaikan dalam suatu perundingan yang diadakan dengan Kerajaan Sarawak. Saya telah mewakili Kerajaan Persekutuan untuk merundingkan masalah ini dan tanpa memilih jalan yang sukar, iaitu untuk meminda Perlembagaan Negara bagi menentukan bidang kuasa untuk Negeri dan Persekutuan yang tidak sempat dibuat sebelum ini mengenai kawasan luar pantai Malaysia , maka Seksyen 4 Akta Kemajuan Petroliam telah diguna bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah ini tetapi telah dapat juga mengatasi kemungkinan ianya ditimbulkan oleh negeri-negeri seperti Sabah selain daripada Sarawak.

Akta Kemajuan Petroliam mempunyai keistimewaannya tersendiri. Ia telah menyebabkan ujudnya satu perjanjian dalam mana Kerajaan-kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan telah sanggup meletak hak selama-lamanya kepada PETRONAS mengenai petroliam yang ditemui sama ada di dalam atau di luar pantai Malaysia. Sebaliknya PETRONAS sanggup membuat bayaran tunai kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan-kerajaan Negeri sebanyak 5% daripada nilai petroliam yang ditemui dan dijual tiap-tiap tahun menurut Perjanjian itu. Bagi Negeri Kelantan, Allahyarham Dato’ Hj. Mohamed bin Nasir, selaku Menteri Besar, telah menandatangani perjanjian ini dan saya bagi pihak PETRONAS telah menandatangani perjanjian yang sama dalam tahun 1975.

Jelas sekali, dengan tafsiran yang dibuat dalam kedua-dua perjanjian ini nampaknya tidak ada keraguan lagi mengenai bidang kuasa dalam dan luar pantai Malaysia mengenai petroliam. Jelas sekali PETRONAS terikat dengan perjanjian-perjanjian ini begitu juga Kerajaan Negeri Kelantan dan oleh itu PETRONAS wajib membuat bayaran tunai sebanyak 5% daripada petroliam yang diperolehi daripada luar pantai Malaysia yang bersetentangan dengan Kelantan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Kalau tidak silap saya, sebahagian daripada kawasan luar pantai Malaysia yang diusahakan oleh JDA (Joint Development Authority) sekarang ini pernah diberi kepada syarikat asing untuk mencari gali minyak dalam tahun enam-puluhan dahulu tetapi diserahkan balik kepada Kerajaan Persekutuan apabila didapati ianya tidak ekonomik oleh kerana kos mencari gali minyak di ketika itu melebehi harga pasaran minyak dunia. Untuk makluman Y.A.B. Dato’, saya telah meminta Perdana Menteri, Allahyarham Tun Abdul Razak, untuk mengguna pakai Seksyen 4 Perjanjian di bawah Akta Kemajuan Petroliam ini supaya PETRONAS menandatangani dengan setiap negeri di Semenanjung Tanah Melayu untuk menseragamkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PETRONAS di bawah Akta tersebut. Apatah lagi disedari bahawa negeri-negeri di Pantai Timur masih kurang maju yang memerlukan bantuan untuk pembangunan dan sudah tentu akan mendapat manfaat daripada bayaran tunai daripada PETRONAS.. Pada masa itu difikirkan ada kemungkinan kawasan luar pantai Malaysia berhampiran atau bersetentangan dengan Kelantan, Terengganu dan Pahang mempunyai petroliam dan/atau gas asli mungkin memberi harapan yang baik kepada rakyat dan negeri-negeri tersebut sekiranya petroliam ditemui di luar pantai Malaysia berhampiran negeri-negeri itu.

Sekian, terima kasih. Wassalam.

Yang ikhlas,

(Tengku Razaleigh Hamzah)

http://razaleigh.com


THURSDAY, AUGUST 06, 2009

XPDC Royalty Minyak (8)

Lebih kurang 1 jam sebelum kami tiba di pintu Kuala, sekali lagi kami dibelasah dek hujan dan juga angin kencang. aku sempat menyuruk dalam dek Kapten... yang duduk atas dek habis basah lencun disiram air hujan bercampur dengan air laut.

Sebelumnya lebih kurang jam 12:00 tengahari, kami dapat berita dalam alat perhubungan, pemberitahuan dari darat. TGNA akan menyambut kepulangan kami didaratan dan kami seboleh-bolehnya diminta untuk tiba sebelum jam 3:00 petang.

Kapten cakap OK... kami ikut je, kelajuan enjin ditingkatkan tapi aku rasa macam sama je kelajuan... hahaha... kalau bot maritim mau terangkat muncung depan ala-ala mat rempit buat wheely..!

Dalam jarak lebih kurang 1 kilometer dari pintu kuala, hujan beransur-ansur berhenti. Alhamdulillah... 12 jam menempuh perjalanan ke Platform dan 15 jam menempuh perjalanan pulang yang tak akan kami lupakan.

Paling best waktu ni ialah pertama kali kami disambut dan yang menyambut kami ialah TGNA... selalunya kami yang menyambut VIP, tapi kali ni, VIP yang menyambut kami. rasa gonjeng semacam je... nak ambik gambar ke tak ni..? kalau aku tak ambik gambar, sape nak ambik gambar..?

Hahaha... semua konfius. yang mana mabuk-mabuk tengah laut tadi tiba-tiba bersemangat semacam je... dan yang pastinya, yang mana mabuk tadi tetap akan dapat bawak balik laporan walaupun masa sampai di Platform malam tadi dorang semua "Flat"... hahaha...
Pergh... kalau korang tengok bro ni masa kat tengah laut... memang...... (kau pikir la sendiri..!)
Pemuda harapan negara... tak tumbang dipukul gelombang... salute untuk 2 orang sahabat kita ni... memang cergas..!
Malam tadi setting perut, dah nak sampai jeti setting video kamera... tapi kena puji jugak sebab berani... tak macam Menteri-Menteri UMNO... bagi jemputan, bukan saja tak datang, bagi jawapan pun tidak... No Eggs..!
Syeikh puasa 1 hari... makan sikit-sikit je sebab malas nak bertenggek kalau nak melabor... toilet tak de woi..! kene tenggek sambil bergayut..! ha..?
Report jangan tak report..!
Orang ramai yang memenuhi jeti Pengkalan Kubor menyambut ketibaan kami... huhuhu... terharunyaaa...
Kelaut weeehhh...!!!
Lap tangan tu dulu... jangan main salam je..! bukan senang nak dapat peluang disambut oleh TGNA... tak caya korang tanya PM Najib..!
Slideshow... layannn...
*Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan semua mereka-mereka yang terlibat didalam mengatur XPDC ini. mungkin ada yang berfikir apa rasionalnya mengadakan lawatan seperti ini tapi bagi aku XPDC ini telah mencapai matlamatnya...

Para peserta dapat melihat sendiri apa yang diwar-warkan dan yang lebih penting ialah, pihak penganjur XPDC ini telah berjaya membuktikan bahawa Pelantar Minyak Cakrawala memang berada didalam perairan Kelantan setelah dilakukan pengukuran oleh juru-ukur bertauliah yang didatangkan khas dalam XPDC ini.


seterusnya kita akan menunggu laporan penuh dari juru-ukur yang telah dipertanggungjawabkan dalam XPDC ini untuk di bawa ke pihak Kerajaan Pusat dan juga Petronas.

Tuesday, 4 August 2009

04 AUGUST 2009

Perang dah meletus. YB Datuk Dr. Hassan Ali v. YB Ronnie Liu

Salam 2 all.

Belum pun reda isu YB Azmin Ali, Naib Presiden PKR merangkap Ahli Parlimen Gombak & ADUN Bukit Antarabangsa yang mendesak supaya barisan exco Kerajaan Selangor dirombak, kini meletus pula isu baru. Desakan YB Azmin tersebut dipercayai kerana terdapat persepsi dikalangan masyarakat umum khususnya dikalangan ahli perniagaan di Selangor bahawa kalau mahu mendapat sesuatu perkara bergerak di Selangor, "jumpalah dua tiga Exco ni, sure lulus punya!!".

Hari ini Pesuruhjaya PAS Selangor yang juga ADUN Gombak Setia merangkap Exco Hal Ehwal Islam & Infrastruktur Kerajaan Negeri Selangor, YB Datuk Dr Hassan Ali dalam kenyataannya secara terbuka mendesak supaya YB Ronnie Liu (DAP) digugurkan daripada barisan Exco kerana banyak tindakan beliau menimbulkan masalah kepada masyarakat umum.

YB Dr Hassan Ali secara khusus merujuk kepada tindakan YB Ronnie yang sering campur tangan dalam urusan pihak berkuasa tempatan. Kenyataan terbuka YB Dr. Hassan Ali itu berpunca daripada tindakan YB Ronnie mengarahkan penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) dan Majlis Perbandaran Subang jaya (MPSJ) memulangkan minuman keras yang telah dirampas daripada peniaga-peniaga yang melanggar peraturan.

Baru-baru ini YB Wee Choo Keong (PKR-Wangsa Maju) mendedahkan bagaimana terdapat ahli Exco yang dikaitkan dengan kumpulan samseng hingga ada yang mendakwa pejabat Exco tersebut turut dijadikan tempat pertemuan dengan kumpulan-kumpulan samseng tertentu. Akibat kenyataan itu, YB Ronnie Liu telah membidas YB Wee Choo Keong walaupun YB Wee langsung tidak menyebut nama beliau atau mana-mana ahli Exco.

YB Ronnie Liu juga mempunyai kes pertuduhan jenayah di Mahkamah kerana didakwa menghalang penjawat awam dalam satu operasi cegah maksiat di sebuah hotel di Subang Jaya pada tahun 2007.

Melihat kepada keadaan ini, saya mengambil pendirian bersetuju dengan desakan YB Datuk Dr. Hassan Ali supaya YB Ronnie Liu segera meletakkan jawatan. Kehadiran beliau kini adalah satu liabiliti kepada Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor. Sekiranya beliau enggan meletak jawatan, saya mendesak YAB Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor supaya mengambil langkah segera menggugurkan YB Ronnie Liu daripada barisan Exco Kerajaan Selangor, sebelum rakyat mengambil tindakan menggugurkan Kerajaan Pakatan Rakyat pula.

Zulkifli Bin Noordin

Selasa 13 Sya'ban 1430 / 04 Ogos 2009

FEEDJIT Live Traffic Map

Blog Archive